ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บบล็อกของ น.ส ชุตินันท์ อิ้นมณี รหัสนักศึกษา 544144031 คบ.2 คอมพิวเตอร์ศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555


วิชา นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา
Innovation,Technology  and Information in Education
 อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์
            สวัสดีค่ะท่านที่มาเยี่ยมชมบล็อกทุกท่าน  เว็บบล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา ( PC 54505 )  ภาคเรียนที่ 1/2555 ซึ่งในเว็บบล็อกนี้จะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา ให้ผู้ชมที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้จากเว็บบล็อกนี้ ซึ่งถ้าหากข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือเนื้อหาไม่ครบถ้วน
 ข้าพเจ้าต้องขออภัยไว้  ณ  ที่นี้ด้วย 
                                                                    จัดทำโดย
                                                           นางสาว ชุตินันท์ อิ้นมณี
                                                      สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2
คำอธิบายรายวิชา
                           ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง  การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1... อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
2... ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3... ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
4... บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
5... บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
6... อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7... อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8... ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9... อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10...เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
11.สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
12.ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง
เนื้อหาบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตกรรมคืออะไร??
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกกรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสื่อสารกับการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จิตวิทยาการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5การออกแบบระบบการเรียนการสอน